Pravidlá RC DRIFT preSHOW

Pravidlá preteku

RC DRIFT preSHOW

Týmito pravidlami sa riadi každý jazdec a účastník akcie “RC DRIFT preSHOW” /ďalej len akcia / :

1. Základne pravidlá správania sa

Od každého jazdca a účastníka akcie sa očakáva slušné správanie bez výtržností .

Ďalej sa očakáva , že počas jazdenia a účasti na akcií nebude pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok ,ktoré by mohli narušiť priebeh akcie rovnako ich ani nebude počas akcie užívať. Zistenie , že účastník alebo jazdec je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok bude viesť k okamžitej diskvalifikácií.

Rovnako aj fajčenie je v priestoroch zakázané.

Jazdci a účastníci akcie sa navzájom musia rešpektovať rovnako musia rešpektovať organizátorov a ich pokyny, nemôžu si prekážať pri jazdení .

 • Zodpovednosť za majetok a vybavenie

Organizátori nezodpovedajú za majetok a vybavenie jazdcov a účastníkov.

 • Zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť a bezpečnosť jazdcov , účastníkov a divákov

Každý jazdec a účastník musí brať ohľad na svoje okolie. Každý jazdec a účastník je zodpovedný sám za seba a za prípadne zdravotné úrazy spôsobené komukoľvek na akcii a v okolí.

Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za úrazy spôsobené nedbalosťou, neopatrnosťou alebo za rôzne iné nehody, pri ktorých dôjde k zrazeniu osoby.

Akékoľvek zranenia je potrebné okamžite nahlásiť organizátorom !

 • Jazdenie s modelom

Jazdenie s modelom je možné len na koberci !!

JAZDA KDEKOĽVEK MIMO KOBERCA JE PRÍSNE ZAKÁZANÁ!

2. Právomoci organizátrov a riaditeľ preteku

Organizátori majú navzájom rovnaké právomoci .

Riaditeľ preteku je predseda o.z. RC KLUB PREŠOV Martin Nagy , ktorý má hlavné slovo v prípade potreby.

3. Pravidlá podvozku modelu

Podvozok musí byť v mierke 1:10 a napájaný maximálne 1 elektrickým motorom. Podvozok musí obsahovať elektromotor , servo riadenie , ESC (regulátor) , príjimač pre vysielačku , akumulátor a mať oddeliteľnú karosériu od podvozku. Skrutky kolies musia byť štandardné; nie je dovolené, aby vyčnievali viac ako 1,5 mm von z ráfika. Na podvozku a modelu (rovnako ani ako na karosériach) nemôžu byť namontované ostré časti alebo predmety, ktoré by mohli poškodiť modely iných účastníkov , trať alebo zraniť osoby.

Je povolené používať gyro iba v prípade RWD (zadného náhonu).D-boxy alebo podobné zariadenia sú zakázane.

M-podvozky alebo mini podvozky nie sú povolené.

 • Counter-steer

Counter-steer / ďalej len CS / nie je nijak limitovné alebo odmedzné ale ani podmiené. CS je na voľbe jazdca , rovnako ako jeho úroveň.

 • Vysielačky

Každý súťažiaci musí používať normálnu frekvenciu – 27 Mhz , 40 Mhz alebo 2,4 Ghz. Pri registrácii musí súťažiaci uviesť, akú frekvenciu vlastní . Prijímač, vysielač, servopohony a regulátory rýchlosti musia byť pevné a fungovať normálne.

 • Batérie

Batéria musí byť typu NiCd / NiMh (6 článkov) alebo (2 články) Lipo / Life.

Použitie tzv. lipobagov pri nabíjani alebo prenose je odporúčané.

 • Pneumatiky

Na preteku sú povolené ľubovolné pneumatiky (podľa voľby jazdca). Pneumatiky však musia byť určené na drift a na každom kolese musia byť použité zhodne pneumatiky.

Povolené obutie resp. pneumatiky s ktorými jazdec môže jazdiť :

 • musia byť určené na drift

 • musia mať rozmer šírku max. 26 mm a vonkajší priemer max. 63 mm ( dovolená odchýlka 0,1mm)

 • musia byť celo plastové

 • musia byť čiernej farby

 • nemôžu mať na sebe kovové prvky / hroty

 • môžu byť buď hladké alebo s dezénom ale dezén musí byť fabrický od výroby

 • musia byť rovné , styčná plocha pneumatiky a kobercu nemôže byť oblá, hranatá

 • musia byť hladké prípadne s fabrickým dezénom , neošúchané /napríklad od jazdy po asfalte/ ani nijak inak upravované /napríklad rôzne zárezy alebo iné modifikácie/ .

Nepovolené pneumatiky sú pneumatiky vlastnej výroby tj. rôzne “home-made” upravene pneumatiky napríklad z rôznych plastových rúr , PET fliaš rovnako ani vytlačené na 3D tlačiarni !!

Pneumatiky je možné meniť ( striedať len pred jazdou, nie počas súbojov / battlov ). V okamihu, kedy sa jazdec postaví na štart, je povinný odjazdiť jazdu s týmito kolesami. Výmena je možná až po odjazdení kola .

Príklad:

Povolené pneumatiky

 

Nepovolené pneumatiky

    

 • Kolesá

Kolesá ( disky ) sú povolené len v rozmere šírka 26 mm x priemer 52 mm.

Dovolená odchýlka v šírke je 1 mm

Kolesá nemôžu vytŕčat od karosérie viac ako 3 mm.

 • Motor

Povolené maximálne motory vo veľkosti 540:

Striedave – senzorové alebo bezsenzorové

Jednosmerné

Limit v počte T nie je .

Motory musia byť v pôvodnom stave, bez dodatočných technických úprav .

 • Karosérie

Karoséria musí byť v mierke 1:10 , zobrazovať skutočné auto, a mala by byť z lexanu prípadne plastu. Nesmie byť však kovová,drevená,sklenená atď. Karoséria musí byť nafarbená a nesmie svojím prípadným poškodením ohroziť iných jazdcov, ich modely a ani trať . Počas jazdy musí byť karoséria správne pripojená k podvozku . Na karosérií je povolené mať spojler, ktorý nesmie vyčnievať viac ako 7 mm na stranách a nie viac ako 15 mm vzadu a nie viac ako 50mm od celkovej výšky vozidla. Prípadne, ak je spojler neoddeliteľnou súčasťou karosérie , je možná výnimka pri technickej kontrole.

Nie sú povolené dymové efekty .

Na karosérií musí byť počas celej jazdy umiestnené štartovacie číslo, ktoré bude získané po úspešnej technickej kontrole.

Povolené sú rôzne svetelné efekty .

Všetky diely karosérie musia byť riadne pripevnené , v prípade odpadnutia nejakej časti karosérie pri bodovacích jazdách sa táto skutočnosť bude sankciovať. Ak odpadnutá časť karosérie bude ohrozovať modely, trať alebo čokoľvek iné,je dané kolo zastavené a jazdec je povinný túto závadu odstrániť okamžite v rámci servisnej prestávky.

4.Povinnosti jazdcov

Každý pretekár používa prioritne vlastný model . Môže si v prípade nutnosti model požičiať od iného jazdcu , na jedno – dve jazdy . Nesmie to však zneužívať, alebo jazdiť s modelom len pre to, že sa mu s ním jazdí lepšie.

Model musí byť počas celej akcie čistý a nesmie znečisťovať trať a okolie.

 • Sankcie

Porušenie jedného alebo viacerých pravidiel môže viesť k diskvalifikácii. Sankcie môžu byť uložené porotou alebo organizátormi.

Pred uložením sankcie bude samotný jazdec napomenutý a vyzvaný k náprave daného pravidla. Po neuposluchnutí a nevykonaní nápravy bude uložená sankcia.

Sankcia môže byť uložená porotou alebo organizátormi vo forme trestných bodov , ktoré sa budú odčitávať z celkového počtu bodov.

Ľahké porušenie pravidiel: mínus 1 až 5 bodov

Stredné porušenie pravidiel: mínus 6 až 15 bodov

Závažné porušenie pravidiel: mínus 16 bodov až vylúčenie

Porota alebo organizátori akcie môžu uložiť okamžitú sankciu bez varovania pri závažnom porušení pravidiel. Závažné porušenie pravidiel známená najmä:

 • manipulácia s technickým stavom podvozku po technickej kontrole /napr. výmena motoru za neschválený , výmena širších kolies ktorých šírka od karosérie presahuje 3mm, používanie neschválených typov akumulátora atď. /

 • nerešpektovanie poroty alebo organizátorov

 • porušenie pravidlá 1.0 – základne pravidlá správania sa + 1.1 a 1.2

 • Štartovné

Každý jazdec je povinný uhradiť štartovný poplatok. Štartovný poplatok je :

4 Eur pre člena o.z. , 5 Eur pre nečlena o.z.

Štartovný poplatok je prednostne uhrádzaný pri registrácií na transp. účet o.z. ,

č.ú.: je SK6483300000002901424432 , pričom variabilný symbol je meno jazdca.

Štartovný poplatok je hradený na jedného jazdca , nie na model.

Registrácia na mieste v deň konania akcie je možná , ale štartovné je o 1 Euro vyššie v oboch prípadoch !

 • Prihlásenie jazdca

Každý jazdec je povinný v deň akcie sa prihlásiť v čase na tom vyhradenom ( z rána) . Najneskôr však do začiatku preteku resp. prvých bodovacích jázd.

5.Bodovanie a technika

 • Technická kontrola

Na začiatku akcie (pri registrácií jazdcov) prebehne technická kontrola podvozkov, ktoré sa zúčastnia na preteku. Zhodnotí sa, či sú v súlade s pravidlami alebo sú potrebné nejaké úpravy.

Technický inšpektor môže odmietnuť model pre súťaž, ak sa model odchyľuje od pravidiel. Chyba sa oznámi súťažiacemu, aby mohol urobiť úpravy a opäť predložiť vozidlo na kontrolu. Pretekár môže opäť prezentovať svoje auto a po súhlase môže súťažiaci jazdiť. Ak auto neprejde technickou kontrolou v stanovom čase, musí vodič opustiť miesto kontroly a nebude súťažiť .

Na technickej kontrole sa bude kontrolovať najmä vhodnosť motoru, vysielačky, kolies, šírku kolies a vytŕčanie kolies od karosérie , krídlo , akumulátor ako aj kontrola upevnení častí karosérie ( krídla, nárazniky atď. ) , pneumatiky atd…

V prípade, ak jazdec prejde technickou kontrolou a po nej zmení akýkoľvek diel za neschválený resp. za diel, ktorý porušuje pravidlá a zúčastní s takýmto modelom na preteku, je automaticky diskvalifikovaný a všetky body sa anulujú.

Výmena a servis dielov po technickej kontrole, v rámci pravidiel (teda za rovnaké predpísane diely ) je povolená.

Po úspešnej technickej kontrole získa jazdec číslo, s ktorým sa môže zúčastniť preteku.

 • Servis počas jazdy

V prípade nehody a potrebného servisu pri battle jazdách automatický jazdu vyhráva druhý jazdec. Jazdec , ktorému sa stala nehoda nedostáva bod a berie sa jeho jazda ako prehratá.

V prípade, že sa pri battle jazdách stane nehoda a model je nepojazdný, automatický vyhráva druhý jazdec.

V prípade, ak sa stane vážnejšia nehoda a jazdcovi nasleduje hneď ďalšie kolo , má 5 minút na opravu. V prípade, ak to nestihne, berie sa ďalšia jazda ako prehraná .

6.Bodovanie a porota

Porota sa skladá z minimálne dvoch porotcov . Porota je nestranná, nezávislá a hodnotí objektívne.

 • Bonusové body za štýl a celkový dojem

Jazdec môže dostať body za štýl a celkový dojem. Ide o hodnotenie poroty , jeden porotca môže udeliť maximálne 10 bodov podľa vlastného uváženia. Sú tu bonusové body.

Hodnotí sa plynulosť jazdy, nárazy a pretočenia , rýchlosť a vizuálny dojem z jazdy, vytočenie kolies pri jazde ( uhol )

 • Podanie námietky voči bodovaniu

Jazdec má nárok na oboznámenie sa s rozhodnutím poroty k bodovému ohodnoteniu. Reklamovať resp. sťažovať sa môže najmä na ohodnotenie prejzadmi checkpointami .

Porota následne môže rozhodnúť ,či sa v prípade nejasností bude kolo opakovať alebo nie, prípadne môže navrhnúť iné riešenie. Bodovanie za štýl a celkový dojem (bonusové body) je na vlastnom uvážení porotcu , preto je možné dostať vysvetlenie , ale voči tomuto rozhodnutiu sa sťažovať nedá.

Odporúčame všetky námietky a sťažnosti riešiť s kľudom. Hnev , zlosť alebo rôzne agresívne prejavy môžu viesť k opačnému efektu a sankciám.

 • Battle súboje

V battle súbojoch jazdia dvaja jazdci . Jeden jazdec je leader , druhý chaser.

Leader je prvý jazdec a jazdí pred chaserom . Chaser nasleduje leadera a snaží sa jeho jazdu kopírovať čo najbližšie k jeho modelu.

Je zakázané:

-narážať do leadera aj v prípade , ak bude chaser rýchlejší. Nejazdí sa na rýchlosť ale na krásu a vizuálny dojem

 • obiehať leadera, chaser ho musí kopírovať a v prípade, ak leader havaruje alebo nezvládne drift a pretočí sa, chaser musí zastaviť a počkať leadera. Vo výnimočnom prípade môže chaser leadera predbehnúť ak sa leader pretočí alebo nezvládne drift ale chaser musí leadera v najbližšej možnej príležitosti počkať (prípadne po výzve poroty) a pustiť ho pred seba ! Prvý stále štartuje leader a za nim chaser, tak isto musia dôjsť aj do cieľa.

Battle súboje sa jazdia na 3 kola z toho 1 kolo je tréningové a 2 bodované.

Poradie jazdcov si určia jazdci medzi sebou ( ak sa nebudú vedieť dohodnúť, poradie určí porota) . Medzi bodovanými kolami sa jazdci musia vymeniť

Jazdec, ktorý zvíťazí v battle súboji získava 1 bod. Druhý jazdec neziskáva žiaden bod avšak ani nevypadáva !

Hodnotí sa:

 • plynulosť jazdy

 • kopírovanie leadera chaserom

 • vzdialenosť medzi leaderom a chaserom

 • rýchlosť ( to neznamená , že rýchlejšia jazda je lepšia ! Skôr naopak..)

 • nárazy, chyby, zaváhania

Víťaz battle súbojov a celého preteku vzíde z počtu vyhraných battle súbojov.

Battle súboje pôjde každý jazdec s každým , nevypadne nikto ! Každý jazdec bude jazdiť a nestane sa, že niekto vypadne skôr a na preteku skončil.

V prípade, ak sa stane, ze jazdci majú na konci rovnaký počet bodov, nasledujú dve jazdy bonusové medzi jazdcami .

Zmena pravidiel , v prípade potreby aj počas preteku, je možná. O každej prípadnej zmene budeme informovať.

Tento pretek je určený pre zábavu , preto sú aj niektoré pravidlá (ako napríklad pneumatiky a motor) dostupné v podstate pre každého ! Chceme , aby si každý , kto príde na pretek jazdil a nie aby bol nejak limitovaný.

Zmena pravidiel vyhradená.

Veríme, že pretek si užijete 🙂

Posted in Uncategorized.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *