Etický kódex o.z.

Etický kódex  pre občianske združenie RC KLUB PREŠOV

Etický kódex (ďalej len EK) je súpis slušného správania sa každého člena na podujatiach RC KLUB PREŠOV alebo tréningoch RC KLUB PREŠOV či akejkoľvek inej akcií ,ktorá je organizovaná občianským združenim (ďalej len o.z) RC KLUB PREŠOV alebo je jej súčasťou.Tento etický kódex platí pre aj internetovú oblasť o.z. ( fórum , diskusia, chat) .

Každý člen ma nárok na 3 upozornenia porušenia EK od členskej rady ktoré sa mu započítavajú. Po prekročení 3 upozornení je člen vylúčeny z o.z. a nemá nárok na vrátenie členského príspevku.

Upozornenie si môže člen aj odstrániť , po schválení členskej rady, akoukoľvek pozitívnou zásluhou v rámci o.z.

  1. Člen musí rešpektovať príkazy a nariadenia členskej rady
  2. Člen sa musí správať tak, aby neohrozoval svojím správanim a činmi bezpečnosť seba aj svojho okolia
  3. Člen nesmie byť agresívny alebo vyvolávať konflikty
  4. V rámci oficiálnych akcii a podujatí organizovaných o.z. alebo ak je o.z. jej súčasťou , by sa členovia nemali vyjadrovať nadmerne vulgárne , a to najmä v blízkosti maloletých osôb
  5. Člen musí dodržiavať poriadok na stanoviskách o.z.
  6. Člen nesmie úmyselne poškodzovať majetok o.z = okamžité vylúčenie z o.z.
  7. Člen by mal zaobchádzať s majetkom o.z. tak, aby nedošlo k poškodeniu ( každé neumyselné poškodenie okamžite nahlásiť členskej rade )

Schválila členská rada .

 

Zdieľať stránku medzi priateľov: